اعضای هیئت مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

علی محمد مروی نام 

رئیس هیئت مدیره

2

سیدمحمد مهدی دهقانی

مدیرعامل 

3

 مهدی احمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

4

حسینعلی دره شیری

منشی و عضو هیئت مدیره

5

رحمت ستوده اصل

عضو هیئت مدیره

6

ادیب آزاد داور

عضو هیئت مدیره